Regulamin płatności

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TPAY.COM
Regulamin płatności za pośrednictwem serwisu TPAY.COM

& 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez klientów dla Gabinet Logopedyczny Aleksandra Boroń z siedzibą w Syców 56-500, ul.Nowy Dwór 43 za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

& 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Odbiorca płatności – Gabinet Logopedyczny Aleksandra Boroń z siedzibą w Syców 56-500, ul.Nowy Dwór 43
Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje darowizny na rzecz Odbiorcy płatności.
Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
Serwis internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Darczyńcą.
Płatność – dokonywana przez Darczyńcę indywidualna darowizna na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

& 3

Odbiorcą płatności jest Gabinet Logopedyczny Aleksandra Boroń z siedzibą w Syców 56-500, ul.Nowy Dwór 43
Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunki bankowe Gabinet Logopedyczny Aleksandra Boroń z siedzibą w Syców 56-500, ul.Nowy Dwór 43 nr konta: 50 1020 5558 1111 1343 8690 0083

& 4

Reklamacje i zwroty

Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie:
pisemnej- osobiście w Gabinet Logopedyczny Aleksandra Boroń z siedzibą w Syców 56-500, ul.Nowy Dwór 43, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm),
ustnej- telefonicznie na nr +48 tel.: 609 582 616
elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: olaboron3@gmail.com

& 5

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Gabinet Logopedyczny Aleksandra Boroń z siedzibą w Syców 56-500, ul.Nowy Dwór 43 oraz na stronie internetowej www.logopeda-24.pl
W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.