Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych -
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych, Pani/Pana oraz Państwa dziecka, jest Gabinet Logopedyczny Aleksandra Boroń, Nowy Dwór 43, 56-500 Syców, tel. 609 582 616, adres e-mail: olaboron3@gmail.com, (zwana dalej Administratorem).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na świadczenie usług logopedycznych przez Administratora, obowiązków prawnych nałożonych na Administratora oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, a także w celach marketingowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie pisemnej umowy, w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i hostingu, dostawy oprogramowania oraz wykonawcy usług fotograficznych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy na świadczenie usług logopedycznych, przez okres prawnych obowiązków nałożonych na Administratora przez normy prawa powszechnie obowiązującego, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
5. Informuję o prawie do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
6. Podanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy przez administratora oraz obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Nie podanie danych osobowych może skutkować rozwiązaniem umowy z uwagi na niemożność jej wykonania.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANCYH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gabinet Logopedyczny Aleksandra Boroń, Nowy Dwór 43, 56-500 Syców, tel. 609 582 616, adres e-mail: olaboron3@gmail.com, (zwaną dalej Administratorem) w celach marketingowych i handlowych.
1. Zgoda obejmuje otrzymywanie wiadomości e-mail, sms i połączenia telefoniczne od Administratora.
2. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
3. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
4. Mam prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.